Jaar van aangifte : 2022

Wanneer ik uw aangifte inkomstenbelasting mag verzorgen, ontvang ik graag -voor zover het onderstaande op u van toepassing is- de kopieën van de volgende documenten :

 • jaaropgaven van (oud)-werkgevers en uitkeringsinstellingen van u en uw partner;
 • de gegevens van uw partner (naam, adres, BSN/sofinummer, geboortedatum);
 • de geboortedatum van het jongste kind dat tot uw huishouden behoort;
 • uw voorlopige aanslag of teruggave;
 • de beschikkingen Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag over de jaren 2022 en 2023;
 • nota’s van medische uitgaven welke u niet, of niet volledig, vergoed heeft gekregen van uw zorgverzekeraar (zoals dieetkosten, medicijnen, hoortoestellen, steunzolen, huisarts/tandarts, specialist/ziekenhuis, etc.). Hieronder vallen ook de uitgaven voor extra gezinshulp en de reiskosten naar huisarts/ziekenhuis en ook de reiskosten voor ziekenbezoek. Hierbij is wel een drempel van toepassing voor deze aftrek. Deze drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen. De betaalde bedragen voor het verplichte en voor het vrijwillige eigen risico zijn niet aftrekbaar;
 • ontvangen alimentatie/betaalde alimentatie van of aan uw voormalige echtgen(o)ot(e);
 • voor werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk reizen: de plaats van werkzaamheden, het aantal werkdagen per week, de ontvangen reiskostenvergoeding;
 • giften, indien deze meer bedragen dan 1% van uw verzamelinkomen of zijn vastgelegd in een (notariële) akte;
 • betaalde premies voor lijfrenten/ontvangen lijfrente-uitkeringen. Indien u lijfrentepremies in 2022 heeft betaald, dan ontvang ik graag de pensioen aangroei (Factor A) over het voorgaande jaar (2021).
Uw woning
 • nota van afrekening van de notaris en de rekening inzake de taxatie van de woning voor de hypotheek als u in het betreffende jaar een huis heeft gekocht en/of heeft verkocht;
 • de WOZ-waarde van uw eigen woning met waardepeildatum 1 januari 2021 (deze beschikking heeft u begin 2022 ontvangen);
 • uw hypotheeksaldo en betaalde rente;
Uw vermogen
 • de saldi van uw giro-, bank- en effectenrekening (inclusief de saldi van de openstaande schulden) op 1 januari 2022. Er geldt een heffingsvrij vermogen van EUR 50.650 (voor een alleenstaande) of EUR 101.300 (voor partners). Let op: het vermogen moet wel in de aangifte worden opgegeven zeker als het meer is dan EUR 31.746 (alleenstaande) en EUR 63.494 (voor partners) is. Dit heeft te maken met een beschikking voor de toeslagen. Vermogen van minderjarige kinderen telt ook mee.
 • de ingehouden dividendbelasting;
 • de WOZ waarde en de schuld van de tweede woning met waardepeildatum 1 januari 2021;
 • indien de tweede woning verhuurd is: de verhuurprijs (huurovereenkomst);